×

Bližnjice

Datoteka File Windows Mac
Ustvari nov delovni zvezek Create new workbook CtrlN N
Odpri delovni zvezek Open workbook CtrlO O
Shrani delovni zvezek Save workbook CtrlS S
Shrani kot Save as F12 S
Natisni Print file CtrlP P
Odpri predogled tiskanja Open print preview window CtrlF2
Zapri delovni zvezek Close current workbook CtrlW W
Zapri Excel Close Excel AltF4 Q
Trak Ribbon
Razširi ali strni trak Expand or collapse ribbon CtrlF1 R
Aktiviraj dostopne točke Activate access keys Alt
Premakni se na naslednji trak Move to next ribbon control Tab Tab
Aktiviraj ali odpri označeno celico Activate or open selected control Space Space
Potrdi spremembo celice Confirm control change Enter Return
Pomoč Get help on selected control F1
Splošno General
Možnosti za odpiranje Open options AltFT ,
Odpri pomoč Open help F1 /
Razveljavi zadnje dejanje Undo last action CtrlZ Z
Uveljavi zadnje dejanje Redo last action CtrlY Y
Kopiraj označene celice Copy selected cells CtrlC C
Ponovi zadnje dejanje Repeat last action F4 Y
Izreži označene celice Cut selected cells CtrlX X
Prilepi vsebino iz odložišča Paste content from clipboard CtrlV V
Prikaži dialog za posebno lepljenje Display the Paste Special dialog box CtrlAltV V
Prikaži poišči in zamenjaj Display find and replace CtrlF F
Prikaži poišpči in zamenjaj, označeno zamenjaj Display find and replace, replace selected CtrlH H
Poišči prejšnje ujemanje Find previous match CtrlShiftF4 G
Poišči naslednje ujemanje Find next match ShiftF4 G
Ustvari vdelan grafikon Create embedded chart AltF1 FnF1
Ustvari grafikon v novem delovnem listu Create chart in new worksheet F11 FnF11
Tabele in filtri Tables and Filters
Vstavi tabelo Insert table CtrlT T
Aktiviraj/deaktiviraj samodejni filter Toggle Autofilter CtrlShiftL F
Aktiviraj filter Activate filter Alt
Označi vrstico Select table row ShiftSpace Space
Označi stolpec Select table column CtrlSpace Space
Označi tabelo Select table CtrlA A
Počisti filter razčlenjevalnika Clear slicer filter AltC C
Prikaži vrstico skupno Toggle table total row CtrlShiftT T
Povleci in spusti
Drag and Drop
Povleci in izreži
Drag and cut dragdrag
Povleci in kopiraj
Drag and copy Ctrldrag drag
Povleci in vstavi
Drag and insert Shiftdrag drag
Povleci in vstavi kopijo
Drag and insert copy CtrlShiftdrag drag
Povleci na delovni list
Drag to worksheet Altdrag drag
Povleci za podvojitev delovnega lista
Drag to duplicate worksheet Ctrldrag drag
Navigacija
Navigation
Pomakni za eno celico desno
Move one cell right
Pomakni za eno celico levo
Move one cell left
Pomakni za eno celico navzgor Move one cell up
Pomakni za eno celico navzdol Move one cell down
Pomakni za en zaslon desno
Move one screen right AltPgDn Fn
Pomakni za en zaslon levo
Move one screen left AltPgUp Fn
Pomakni za en zaslon navzgor
Move one screen up PgUp Fn
Pomakni za en zaslon navzdol Move one screen down PgDn Fn
Pomakni na desni rob območja podatkov
Move to right edge of data region Ctrl
Pomakni na levi rob območja podatkov Move to left edge of data region Ctrl
Pomakni na zgornji rob območja podatkov Move to top edge of data region Ctrl
Pomakni na spodnji rob območja podatkov Move to bottom edge of data region Ctrl
Pomakni na začetek vrstice
Move to beginning of row Home Fn
Pomakni na zadnjo celico delovnega lista
Move to last cell in worksheet CtrlEnd Fn
Pomakni na prvo celico delovnega lista Move to first cell in worksheet CtrlHome Fn
Vklopi End način
Turn End mode on End Fn
Nazaj na povezavo
Go back to hyperlink CtrlGEnter GReturn
Izbor
Selection
Izberi celotno vrstico
Select entire row ShiftSpace Space
Izberi cel stolpec Select entire column CtrlSpace Space
Izberi celotni delovni list
Select entire worksheet CtrlA A
V izbor dodaj sosednje celice
Add adjacent cells to selection ShiftClick Click
V izbor dodaj celice, ki niso sosednje
Add non-adjacent cells to selection CtrlClick Click
Enak izbor v naslednjem stolpcu
Same selection in next column Tab
Enak izbor v prejšnjem stolpcu
Same selection in previous column Tab
Pomakni na desno med celicami, ki niso sosednje
Move right between non-adjacent selections CtrlAlt
Pomakni na levo med celicami, ki niso sosednje Move left between non-adjacent selections CtrlAlt
Preklopi dodajanje v način izbire
Toggle add to selection mode ShiftF8 FnF8
Prekliči izbor
Cancel selection Esc Esc
Aktivne celice
Active Cell
Izberi samo aktivne celice
Select active cell only ShiftBackspace Delete
Prikaži aktivne celice na delovnem listu
Show the active cell on worksheet CtrlBackspace Delete
Premakni aktivne celice v smeri urinega kazalca
Move active cell clockwise in selection Ctrl. .
Premakni aktivne celice navzdol Move active cell down in selection Enter Return
Premakni aktivne celice navzgor Move active cell up in selection ShiftEnter Return
Premakni aktivne celice na desno
Move active cell right in a selection Tab Tab
Premakni aktivne celice na levo
Move active cell left in a selection ShiftTab Tab
Razširi izbor
Extend Selection
Razširi izbor za eno celico v desno
Extend selection by one cell right Shift
Razširi izbor za eno celico v levo Extend selection by one cell left Shift
Razširi izbor za eno celico navzgor
Extend selection by one cell up Shift
Razširi izbor za eno celico navzdol
Extend selection by one cell down Shift
Razširi izbor do zadnje celice na desni
Extend the selection to the last cell right CtrlShift
Razširi izbor do zadnje celice na levi
Extend the selection to the last cell left CtrlShift
Razširi izbor do zadnje celice navzgor
Extend the selection to the last cell up CtrlShift
Razširi izbor do zadnje celice navzdol Extend the selection to the last cell down CtrlShift
Razširi izbor za en zaslon navzgor
Extend selection up one screen ShiftPgUp Fn
Razširi izbor za en zaslon navzdol Extend selection down one screen ShiftPgDn Fn
Razširi izbor za en zaslon v desno
Extend selection right one screen AltShiftPgDn Fn
Razširi izbor za en zaslon v levo Extend selection left one screen AltShiftPgUp Fn
Razširi izbor na začetek vrstice
Extend selection to start of row ShiftHome Fn
Razširi izbor na prvo celico delovnega lista
Extend selection to first cell in worksheet CtrlShiftHome Fn
Razširi izbor na zadnjo celico delovnega lista Extend selection to last cell in worksheet CtrlShiftEnd Fn
Preklopi na razširjen način izbire
Toggle extend selection mode F8 FnF8
Posebno izbiranje
Select Special
Prikaži "Pojdi na" dialog
Display 'Go To' dialog box CtrlG G
Izberi celice s komentarji
Select cells with comments CtrlShiftO Fn
Izberi trenutno območje okoli aktivnih celic
Select current region around active cell CtrlShift* Space
Izberi trenutno območje
Select current region CtrlA A
Izberi trenutni niz
Select current array Ctrl/ /
Izberi razliko vrstic
Select row differences Ctrl\ \
Izberi razliko stolpcev
Select column differences CtrlShift| |
Izberi neposredne predhodnike
Select direct precedents Ctrl[ [
Izberi vse predhodnike Select all precedents CtrlShift{ {
Izberi neposredne odvisne
Select direct dependents Ctrl] ]
Izberi vse odvisne Select all dependents CtrlShift} }
Izberi samo vidne celice
Select visible cells only Alt; Z
Način urejanja celice
Cell edit mode
Uredi aktivno celico
Edit the active cell F2 U
Vstavi ali uredi komentar
Insert or edit comment ShiftF2 FnF2
Prekliči vnos
Cancel entry EscEsc
Izberi en znak desno
Select one character right Shift
Izberi en znak levo Select one character left Shift
Premakni eno besedo desno
Move one word right Ctrl
Premakni eno besedo levo Move one word left Ctrl
 Izberi eno besedo desno Select one word right CtrlShift
 Izberi eno besedo levo
Select one word left CtrlShift
 Izberi do začetka celice
Select to beginning of cell ShiftHome Fn
 Izberi do konca celice Select to end of cell ShiftEnd Fn
Izbriši do konca vrstice
Delete to end of line CtrlDelete Delete
Izbriši znake na levo od miškinega kazalca
Delete character to the left of cursor Backspace Delete
Izbriši znake na desno od miškinega kazalca Delete character to the right of cursor Delete FnDelete
Začni novo vrsto v isti celici
Start a new line in the same cell AltEnter Return
Vnos podatkov
Entering data
Vnesi in se pomakni navzdol
Enter and move down Enter Return
Vnesi in se pomakni navzgor Enter and move up ShiftEnter Return
Vnesi in se pomakni desno Enter and move right Tab Tab
Vnesi in se pomakni levo
Enter and move left ShiftTab Tab
Dokončaj vnos in ostani v enaki celici
Complete entry and stay in same cell CtrlEnter Return
Vnesi enake podatke v več celic
Enter same data in multiple cells CtrlEnter Return
Vstavi trenutni datum
Insert current date Ctrl; ;
Vstavi trenutni čas
Insert current time CtrlShift :;
Zapolni navzdol iz celice zgoraj
Fill down from cell above CtrlD D
Zapolni v desno iz celice levo Fill right from cell left CtrlR R
Kopiraj formulo iz zgornje celice
Copy formula from cell above Ctrl' '
Kopiraj vrednost iz zgornje celice
Copy value from cell above CtrlShift" "
Dodaj povezavo
Add hyperlink CtrlK K
Prikaži seznam samodejnega zapolnjevanja
Display AutoComplete list Alt
Bliskovita zapolnitev
Flash fill CtrlE
Oblikovanje
Formatting
Oblikovanje (skoraj) vsega
Format (almost) anything Ctrl1 1
Prikaži oblikovanje celic z izbranim zavihkom Pisava
Display Format Cells with Font tab selected CtrlShiftF F
Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje
Apply or remove bold formatting CtrlB B
Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje Apply or remove italic formatting CtrlI I
Uporabi ali odstrani podpisano oblikovanje Apply or remove underscoring CtrlU U
Uporabi ali odstrani prečrtano oblikovanje Apply or remove strikethrough formatting Ctrl5 X
Uporabi ali odstrani senčenje
Add or remove the shadow font style  W
Uporabi ali odstrani oris
Add or remove the outline font style  D
Poravnaj na sredino
Align center AltHAC E
Poravnaj na levo Align left AltHAL L
Poravnaj na desno Align right AltHAR R
Zamakni
Indent AltH6 Tab
Odstrani zamik
Remove indent AltH5
Povečaj velikost pisave
Increase font size one step AltHFG >
Zmanjšaj velikost pisave
Decrease font size one step AltHFK <
Oblikovanje številk
Number Formatting
Uporabi splošno obliko
Apply general format CtrlShift
Uporabi valutni način
Apply currency format CtrlShift$ $Upo
Uporabi odstotkovni slog
Apply percentage format CtrlShift% %
Uporabi znanstveni format
Apply scientific format CtrlShift^ ^
Uporabi datumski format
Apply date format CtrlShift# #
Uporabi časovni format
Apply time format CtrlShift@ @
Uporabi obliko številk
Apply number format CtrlShift! !
Obrobe
Borders
Uporabi zunanje obrobe
Add border outline CtrlShift& 0
Uporabi ali odstrani desno obrobo
Add or remove border right AltR
Uporabi ali odstrani levo obrobo Add or remove border left AltL
Uporabi ali odstrani zgornjo obrobo Add or remove border top AltT
Uporabi ali odstrani spodnjo obrobo Add or remove border bottom AltB
Uporabi ali odstrani diagonalno obrobo Add or remove border upward diagonal AltD
Uporabi ali odstrani vodoravno notranjo obrobo Add or remove border horizontal interior AltH
Uporabi ali odstrani navpično notranjo obrobo Add or remove border vertical interior AltV
Odstrani obrobe
Remove borders CtrlShift_ _
Formule Formulas
Preklopi med absolutnimi in relativnimi referencami
Toggle absolute and relative references F4 T
Odpri dialog za vstavljanje funkcije
Open the Insert Function Dialog Box ShiftF3 FnF3
Samodejna vsota izbranih celic
Autosum selected cells Alt= T
Vklopi ali izklopi formule
Toggle formulas on and off Ctrl` `
Vstavi argumente funkcije
Insert function arguments CtrlShiftA A
Vnos array formule
Enter array formula CtrlShiftEnter Return
Izračunavanje delovnih listov
Calculate worksheets F9 FnF9
Izračunavanje aktivnih delovnih listov Calculate active worksheet ShiftF9 FnF9
Sproži izračunavanje vseh delovnih listov
Force calculate all worksheets CtrlAltF9
Ovrednoti del formule
Evaluate part of a formula F9 FnF9
Razširi ali strni vnosno vrstico
Expand or collapse the formula bar CtrlShiftU U
Dialog prikaza argumentov funkcije
Display function arguments dialog box CtrlA A
Odpri upravitelja imen
Open the Name Manager CtrlF3 FnF3
Določi ime na podlagi oznak vrstic in stolpcev
Define name using row and column labels CtrlShiftF3 Fn
Prilepi ime v formulo
Paste name into formula F3
Sprejmi funkcijo s samodejnim izpolnjevanjem
Accept function with autocomplete Tab Tab
Pogled lista
Grid Operations
Prikaži dialog za vstavljanje
Display Insert Dialog box CtrlShift+ +
Vstavi vrstice
Insert rows CtrlShift+ +
Vstavi stolpce
Insert columns CtrlShift+ +
Prikaži dialog za brisanje
Display Delete dialog box Ctrl- -⌘-
Izbriši vrstice
Delete rows Ctrl- -⌘-
Izbriši stolpce
Delete columns Ctrl- -⌘-
Izbriši celice
Delete cells Ctrl- -⌘-
Počisti vsebino izbranim celicam
Delete contents of selected cells Delete FnDelete
Skrij stolpce
Hide columns Ctrl0 0
Skrij vrstice
Hide rows Ctrl9 9
Razkrij vrstice
Unhide rows CtrlShift9 9
Razkrij stolpce
Unhide columns CtrlShift0 0
Združi vrstice ali stolpce
Group rows or columns AltShift K
Razdruži vrstice ali stolpce
Ungroup rows or columns AltShift J
Odpri dialog za združevanje
Open Group Dialog Box AltShift K
Odpri dialog za razdruževanje Open Ungroup Dialog Box AltShift J
Skrij ali prikaži simbole
Hide or show outline symbols Ctrl8 8
Povečaj
Zoom in CtrlAlt+ +
Pomanjšaj
Zoom out CtrlAlt -⌥-
Spreminjanje povečave
Zoom scroll Ctrlscroll ^scroll
Vrtilne tabele Pivot Tables
Izberi celotno vrtilno tabelo
Select entire pivot table CtrlA A
Preklopi med polji vrtilne tabele
Toggle pivot table field checkbox Space Space
Združi elemente vrtilne tabele
Group pivot table items AltShift
Razdruži elemente vrtilne tabele Ungroup pivot table items AltShift
Skrij elemente vrtilne tabele Hide pivot table item Ctrl- Ctrl-
Ustvari vrtilni grafikon na istem delovnem listu
Create pivot chart on same worksheet AltF1
Ustvari vrtilni grafikon na novem delovnem listu Create pivot chart on new worksheet F11 FnF11
Odpri čarovnika za vrtilne tabele
Open pivot table wizard AltDP P
Delovni zvezek Workbook
Vstavi nov delovni list
Insert new worksheet ShiftF11 fnF11
Pojdi na naslednji delovni list
Go to next worksheet CtrlPgDn Fn
Pojdi na prejšnji delovni list Go to previous worksheet CtrlPgUp Fn
Pomakni se na naslednji element
Move to next pane F6 FnF6
Pomakni se na prejšnji element Move to previous pane ShiftF6 FnF6
Pojdi na naslednji delovni zvezek
Go to next workbook CtrlTab Tab
Pojdi na prejšnji delovni zvezek Go to previous workbook CtrlShiftTab Tab
Minimiraj okno trenutnega delovnega zvezka
Minimize current workbook window CtrlF9 M
Povečaj okno trenutnega delovnega zvezka Maximize current workbook window CtrlF10 fnF10
Izberi sosednje delovne liste
Select adjacent worksheets ShiftClick Click
Izberi ostale delovne liste Select non-adjacent worksheets CtrlClick Click
Preklopi zaklep drsenja
Toggle scroll lock ScrLkFn F14
Preklopi pogled celotnega zaslona
Toggle full screen CtrlShiftF1 F
Dialogi / Pojavna okna
Dialog boxes
Pomakni se na naslednji ukaz
Move to next control Tab Tab
Pomakni se na prejšnji ukaz Move to previous control ShiftTab Tab
Pomakni se na naslednji zavihek Move to next tab CtrlTab Tab
Pomakni se na prejšnji zavihek Move to previous tab CtrlShiftTab Tab
Sprejmi in uporabi
Accept and apply Enter Return
Označi in odznači kvadratek
Check and uncheck box Space Space
Prekliči in zapri dialog
Cancel and close the dialog box Esc Esc
Drugo Other
Odprti dialog za črkovanje
Open Spelling dialog box F7 FnF7
Odpri slovar sopomenk Open Thesaurus dialog box ShiftF7 FnF7
Odpri makro dialog
Open Macro dialog box AltF8 FnF8
Odpri VBA urejevalnik
Open VBA Editor AltF11 FnF11
Podvoji element
Duplicate object CtrlD D
Pripni na mrežo
Snap to grid Alt
Skrij ali prikaži elemente
Hide or show objects Ctrl6 6
Prikaži dialog za spreminjanje celic
Display Modify Cell Style dialog box Alt' L
Prikaži meni desnega klika
Display right-click menu ShiftF10Fn F10
Izbriši komentar
Delete comment ShiftF10D fnShiftF10
Prikaži nadzorni meni
Display control menu AltSpace ?
Naslednje poglavje >>